விருந்தினர்
சூரா
சூரா
8
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 8, ஸூரத்துல் அன்ஃபால் (போரில் கிடைத்த வெற்றிப்பொருள்கள்)
8:38
Say
Say
to those who
to those who
disbelieve
disbelieve
if
if
they cease
they cease
will be forgiven
will be forgiven
for them
for them
what
what
[verily]
[verily]
(is) past.
(is) past.
But if
But if
they return
they return
then verily
then verily
preceded
preceded
(the) practice
(the) practice
(of) the former (people).
(of) the former (people).