விருந்தினர்
சூரா
சூரா
8
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 8, ஸூரத்துல் அன்ஃபால் (போரில் கிடைத்த வெற்றிப்பொருள்கள்)
8:39
And fight them
And fight them
until
until
not
not
there is
there is
oppression
oppression
and is
and is
the religion
the religion
all of it
all of it
for Allah.
for Allah.
But if
But if
they cease,
they cease,
then indeed,
then indeed,
Allah
Allah
of what
of what
they do
they do
(is) All-Seer.
(is) All-Seer.