விருந்தினர்
சூரா
சூரா
8
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 8, ஸூரத்துல் அன்ஃபால் (போரில் கிடைத்த வெற்றிப்பொருள்கள்)
8:49
When
When
said
said
the hypocrites
the hypocrites
and those who -
and those who -
in
in
their hearts
their hearts
(was) a disease,
(was) a disease,
"(Had) deluded
"(Had) deluded
these (people)
these (people)
their religion."
their religion."
But whoever
But whoever
puts (his) trust
puts (his) trust
in
in
Allah
Allah
then indeed,
then indeed,
Allah
Allah
(is) All-Mighty,
(is) All-Mighty,
All-Wise."
All-Wise."