விருந்தினர்
சூரா
சூரா
8
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 8, ஸூரத்துல் அன்ஃபால் (போரில் கிடைத்த வெற்றிப்பொருள்கள்)
8:50
And if
And if
you (could) see
you (could) see
when
when
take away souls
take away souls
(of) those who
(of) those who
disbelieve
disbelieve
the Angels,
the Angels,
striking
striking
their faces
their faces
and their backs
and their backs
"Taste
"Taste
(the) punishment
(the) punishment
(of) the Blazing Fire."
(of) the Blazing Fire."