விருந்தினர்
சூரா
சூரா
8
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 8, ஸூரத்துல் அன்ஃபால் (போரில் கிடைத்த வெற்றிப்பொருள்கள்)
8:53
That
That
(is) because
(is) because
Allah
Allah
not
not
is
is
One Who changes
One Who changes
a favor
a favor
which He had bestowed
which He had bestowed
on
on
a people
a people
until
until
they change
they change
what
what
(is) in themselves.
(is) in themselves.
And indeed,
And indeed,
Allah
Allah
(is) All-Hearing,
(is) All-Hearing,
All-Knowing.
All-Knowing.