விருந்தினர்
சூரா
சூரா
8
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 8, ஸூரத்துல் அன்ஃபால் (போரில் கிடைத்த வெற்றிப்பொருள்கள்)
8:70
O
O
Prophet!
Prophet!
Say
Say
to whoever
to whoever
(is) in
(is) in
your hands
your hands
of
of
the captives,
the captives,
"If
"If
knows
knows
Allah
Allah
in
in
your hearts
your hearts
any good,
any good,
He will give you
He will give you
better
better
than what
than what
was taken
was taken
from you,
from you,
and He will forgive
and He will forgive
you.
you.
And Allah
And Allah
(is) Oft-Forgiving,
(is) Oft-Forgiving,
Most Merciful."
Most Merciful."