விருந்தினர்
சூரா
சூரா
9
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 9, ஸூரத்துத் தவ்பா (மனவருந்தி மன்னிப்பு தேடுதல்)
9:103
Take
Take
from
from
their wealth
their wealth
a charity,
a charity,
purifying them
purifying them
and cause them increase
and cause them increase
by it,
by it,
and bless
and bless
[upon] them.
[upon] them.
Indeed,
Indeed,
your blessings
your blessings
(are a) reassurance
(are a) reassurance
for them.
for them.
And Allah
And Allah
(is) All-Hearer,
(is) All-Hearer,
All-Knower.
All-Knower.