விருந்தினர்
சூரா
சூரா
9
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 9, ஸூரத்துத் தவ்பா (மனவருந்தி மன்னிப்பு தேடுதல்)
9:104
Do not
Do not
they know
they know
that
that
Allah
Allah
(is) He
(is) He
(Who) accepts
(Who) accepts
the repentance
the repentance
from
from
His slaves
His slaves
and takes
and takes
the charities,
the charities,
and that
and that
Allah,
Allah,
He
He
(is) the Acceptor of repentance,
(is) the Acceptor of repentance,
the Most Merciful.
the Most Merciful.