விருந்தினர்
சூரா
சூரா
9
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 9, ஸூரத்துத் தவ்பா (மனவருந்தி மன்னிப்பு தேடுதல்)
9:12
And if
And if
they break
they break
their oaths
their oaths
after
after
after
after
their treaty
their treaty
and defame
and defame
[in]
[in]
your religion,
your religion,
then fight
then fight
the leaders
the leaders
(of) [the] disbelief,
(of) [the] disbelief,
indeed, they -
indeed, they -
no
no
oaths
oaths
for them,
for them,
so that they may
so that they may
cease.
cease.