விருந்தினர்
சூரா
சூரா
9
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 9, ஸூரத்துத் தவ்பா (மனவருந்தி மன்னிப்பு தேடுதல்)
9:128
Certainly,
Certainly,
(has) come to you
(has) come to you
a Messenger
a Messenger
from
from
yourselves.
yourselves.
Grievous
Grievous
to him
to him
(is) what
(is) what
you suffer,
you suffer,
(he is) concerned
(he is) concerned
over you,
over you,
to the believers
to the believers
(he is) kind
(he is) kind
(and) merciful.
(and) merciful.