விருந்தினர்
சூரா
சூரா
9
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 9, ஸூரத்துத் தவ்பா (மனவருந்தி மன்னிப்பு தேடுதல்)
9:15
And remove
And remove
(the) anger
(the) anger
(of) their hearts.
(of) their hearts.
And Allah accepts repentance
And Allah accepts repentance
And Allah accepts repentance
And Allah accepts repentance
of
of
whom
whom
He wills.
He wills.
And Allah
And Allah
(is) All-Knower,
(is) All-Knower,
All-Wise.
All-Wise.