விருந்தினர்
சூரா
சூரா
9
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 9, ஸூரத்துத் தவ்பா (மனவருந்தி மன்னிப்பு தேடுதல்)
9:2
So move about
So move about
in
in
the land
the land
(during) four
(during) four
months
months
but know
but know
that you
that you
(can) not
(can) not
escape
escape
Allah
Allah
and that
and that
Allah
Allah
(is) the One Who (will) disgrace
(is) the One Who (will) disgrace
the disbelievers.
the disbelievers.