விருந்தினர்
சூரா
சூரா
9
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 9, ஸூரத்துத் தவ்பா (மனவருந்தி மன்னிப்பு தேடுதல்)
9:41
Go forth,
Go forth,
light
light
or heavy
or heavy
and strive
and strive
with your wealth
with your wealth
and your lives
and your lives
in
in
(the) way
(the) way
(of) Allah.
(of) Allah.
That
That
(is) better
(is) better
for you,
for you,
if
if
you
you
know.
know.