விருந்தினர்
சூரா
சூரா
9
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 9, ஸூரத்துத் தவ்பா (மனவருந்தி மன்னிப்பு தேடுதல்)
9:45
Only
Only
ask your leave
ask your leave
those who
those who
(do) not
(do) not
believe
believe
in Allah
in Allah
and the Day
and the Day
the Last,
the Last,
and (are in) doubts
and (are in) doubts
their hearts,
their hearts,
so they
so they
in
in
their doubts
their doubts
they waver.
they waver.