விருந்தினர்
சூரா
சூரா
9
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 9, ஸூரத்துத் தவ்பா (மனவருந்தி மன்னிப்பு தேடுதல்)
9:54
And not
And not
prevents them
prevents them
that
that
is accepted
is accepted
from them
from them
their contributions
their contributions
except
except
that they
that they
disbelieve
disbelieve
in Allah
in Allah
and in His Messenger,
and in His Messenger,
and not
and not
they come
they come
(to) the prayer
(to) the prayer
except
except
while they
while they
(are) lazy,
(are) lazy,
and not
and not
they spend
they spend
except
except
while they
while they
(are) unwilling.
(are) unwilling.