விருந்தினர்
சூரா
சூரா
9
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 9, ஸூரத்துத் தவ்பா (மனவருந்தி மன்னிப்பு தேடுதல்)
9:63
Do not
Do not
they know
they know
that he
that he
who
who
opposes
opposes
Allah
Allah
and His Messenger,
and His Messenger,
[then] that,
[then] that,
for him
for him
(is the) Fire
(is the) Fire
(of) Hell,
(of) Hell,
(will) abide forever
(will) abide forever
in it?
in it?
That
That
(is) the disgrace
(is) the disgrace
the great.
the great.