விருந்தினர்
சூரா
சூரா
9
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 9, ஸூரத்துத் தவ்பா (மனவருந்தி மன்னிப்பு தேடுதல்)
9:64
Fear
Fear
the hypocrites
the hypocrites
lest
lest
be revealed
be revealed
about them
about them
a Surah,
a Surah,
informing them
informing them
of what
of what
(is) in
(is) in
their hearts.
their hearts.
Say,
Say,
"Mock,
"Mock,
indeed,
indeed,
Allah
Allah
(will) bring forth
(will) bring forth
what
what
you fear."
you fear."