விருந்தினர்
சூரா
சூரா
9
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 9, ஸூரத்துத் தவ்பா (மனவருந்தி மன்னிப்பு தேடுதல்)
9:65
And if
And if
you ask them,
you ask them,
surely they will say,
surely they will say,
"Only
"Only
we were
we were
conversing
conversing
and playing."
and playing."
Say,
Say,
"Is it Allah
"Is it Allah
and His Verses
and His Verses
and His Messenger
and His Messenger
(that) you were
(that) you were
mocking?"
mocking?"