விருந்தினர்
சூரா
சூரா
9
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 9, ஸூரத்துத் தவ்பா (மனவருந்தி மன்னிப்பு தேடுதல்)
9:85
And (let) not
And (let) not
impress you
impress you
their wealth
their wealth
and their children.
and their children.
Only
Only
Allah intends
Allah intends
Allah intends
Allah intends
to
to
punish them
punish them
with it
with it
in
in
the world,
the world,
and will depart
and will depart
their souls
their souls
while they
while they
(are) disbelievers.
(are) disbelievers.