விருந்தினர்
சூரா
சூரா
9
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 9, ஸூரத்துத் தவ்பா (மனவருந்தி மன்னிப்பு தேடுதல்)
9:86
And when
And when
was revealed
was revealed
a Surah
a Surah
that;
that;
believe
believe
in Allah
in Allah
and strive
and strive
with
with
His Messenger,
His Messenger,
ask your permission
ask your permission
(the) men
(the) men
(of) wealth
(of) wealth
among them
among them
and said,
and said,
"Leave us,
"Leave us,
(to) be
(to) be
with
with
those who sit."
those who sit."