விருந்தினர்
Page
177
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 8, ஸூரத்துல் அன்ஃபால் (போரில் கிடைத்த வெற்றிப்பொருள்கள்)
They ask you
about
the spoils of war.
Say,
"The spoils of war
(are) for Allah
and the Messenger.
So fear
Allah
and set right
that
(which is) between you
and obey
Allah
and His Messenger,
if
you are
believers."
Only
the believers
(are) those who
when
is mentioned
Allah
feel fear
their hearts,
and when
are recited
to them
His Verses,
they increase them
(in) faith,
and upon
their Lord
they put their trust.
Those who
establish
the prayer
and out of what
We have provided them
they spend.
Those -
they are
the believers
(in) truth.
For them
(are) ranks
with
their Lord
and forgiveness
and a provision
noble.
As
brought you out
your Lord
from
your home
in truth,
while indeed,
a party
among
the believers
certainly disliked.
They dispute with you
concerning
the truth
after what
was made clear,
as if
they were driven
to
[the] death
while they
(were) looking.
And when
promised you
Allah
one
(of) the two groups -
that it (would be)
for you -
and you wished
that
(one) other than
that
(of) the armed
would be
for you.
But intended
Allah
to
justify
the truth
by His words,
and cut off
(the) roots
(of) the disbelievers
That He might justify
the truth
and prove false
the falsehood,
even if
disliked (it)
the criminals.