விருந்தினர்

Help our project
grow and develop

Any help is valuable to us

How you can contribute

Peace be upon you, dear brothers and sisters!

If you wish to help the developing Academy please write to us stating your skills and interests, detailing how you would like to contribute and what you would like to do to improve the project. Working with us will be an excellent opportunity for you to make use of your skills and talents and simply do a good deed. The Messenger of Allah, (peace and blessings of Allah be upon him), said: "The best of you is the one who learns the Quran and teaches it to others".

What kind of help would you like to offer?
What is your area of interest?
அனுப்ப

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.