விருந்தினர்
Практическое задание №3

Если вы планируете прочитать Коран полностью за месяц Рамадан, то вам необходимо читать около одного джуза в день. «Джуз» (ар. جزء) – это одна тридцатая часть Корана. В одном джузе около 20ти страниц. Вы можете также составить ваш собственный план, в зависимости от вашего распорядка и скорости чтения. Возьмите следующую таблицу в качестве образца.

План чтения Корана.pdf

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.