விருந்தினர்
Дополнительное чтение: Коран - трудная книга?

Некоторые полагают, что Коран - очень сложная книга, и что ее трудно изучить, особенно неарабам.

Тем самым, они, даже не осознавая того, ставят преграду между собой и Книгой Аллаха.

Аллах Всевышний говорит:

وَلَقَدۡ يَسَّرۡنَا ٱلۡقُرۡءَانَ لِلذِّكۡرِ فَهَلۡ مِن مُّدَّكِرٖ

«Мы облегчили Коран для поминания. Но есть ли среди вас вспоминающие» (сура аль-Камар,22)

Интересно, что этот аят повторяется в этой суре многократно!

Коран облегчен тому, кто постоянно читает и учит его, а трудным он покажется тому, кто редко читает и не учит его.

О Аллах, облегчи нам чтение и понимание Корана и сделай его светом наших сердец!

Прочитайте отрывок из книги "Ключи к размышлению над Кораном и успеху в этой жизни"

дополнительный материал.pdf

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.