விருந்தினர்
Восполни посты, которые остались с прошлого Рамадана

Все ученые единогласны в том, что для того, кто пропустил один или несколько дней поста в месяц Рамадан, ему обязательно следует их возместить, до наступления следующего Рамадана.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.