விருந்தினர்
சூரா
சூரா
21
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 21, ஸூரத்துல் அன்பியா (நபிமார்கள்)
21:39
If
If
knew
knew
those who
those who
disbelieved
disbelieved
(the) time
(the) time
(when) not
(when) not
they will avert
they will avert
from
from
their faces
their faces
the Fire
the Fire
and not
and not
from
from
their backs
their backs
and not
and not
they
they
will be helped!
will be helped!