விருந்தினர்
சூரா
சூரா
12
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 12, ஸூரத்து யூஸுஃப் (ஸூரத்து யூஸுஃப்)
12:8
When
When
they said,
they said,
"Surely Yusuf
"Surely Yusuf
and his brother
and his brother
(are) more beloved
(are) more beloved
to
to
our father
our father
than we,
than we,
while we
while we
(are) a group.
(are) a group.
Indeed,
Indeed,
our father
our father
(is) surely in
(is) surely in
an error
an error
clear.
clear.