விருந்தினர்
சூரா
சூரா
25
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 25, ஸூரத்துல் ஃபுர்ஃகான் (பிரித்தறிவித்தல்)
25:57
Say,
Say,
"Not
"Not
I ask (of) you
I ask (of) you
for it
for it
any
any
payment,
payment,
except
except
(that) whoever wills
(that) whoever wills
(that) whoever wills
(that) whoever wills
to
to
take
take
to
to
his Lord
his Lord
a way."
a way."