விருந்தினர்
சூரா
சூரா
5
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 5, ஸூரத்துல் மாயிதா (ஆகாரம் / உணவு மரவை)
5:103
Not
Not
has (been) made
has (been) made
(by) Allah
(by) Allah
of
of
a Bahirah
a Bahirah
and not
and not
a Saibah
a Saibah
and not
and not
a Wasilah
a Wasilah
and not
and not
a Hami.
a Hami.
[And] but
[And] but
those who
those who
disbelieved
disbelieved
they invent
they invent
against
against
Allah
Allah
the lie,
the lie,
and most of them
and most of them
(do) not
(do) not
use reason.
use reason.