விருந்தினர்
சூரா
சூரா
5
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 5, ஸூரத்துல் மாயிதா (ஆகாரம் / உணவு மரவை)
5:87
O you
O you
who
who
believe!
believe!
(Do) not
(Do) not
make unlawful
make unlawful
(the) good things
(the) good things
(of) what
(of) what
has (been) made lawful
has (been) made lawful
(by) Allah
(by) Allah
for you,
for you,
and (do) not
and (do) not
transgress.
transgress.
Indeed,
Indeed,
Allah
Allah
(does) not
(does) not
love
love
the transgressors.
the transgressors.