விருந்தினர்
சூரா
சூரா
6
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 6, ஸூரத்துல் அன்ஆம் (ஆடு, மாடு, ஒட்டகம்)
6:31
Indeed,
Indeed,
incurred loss
incurred loss
those who
those who
denied
denied
in (the) meeting
in (the) meeting
(with) Allah,
(with) Allah,
until
until
when
when
came to them
came to them
the Hour
the Hour
suddenly
suddenly
they said,
they said,
"Oh! Our regret
"Oh! Our regret
over
over
what
what
we neglected
we neglected
concerning it,"
concerning it,"
while they
while they
will bear
will bear
their burdens
their burdens
on
on
their backs.
their backs.
Unquestionably!
Unquestionably!
Evil
Evil
(is) what
(is) what
they bear.
they bear.