விருந்தினர்
சூரா
சூரா
7
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 7, ஸூரத்துல் அஃராஃப் (சிகரங்கள்)
7:18
(Allah) said,
(Allah) said,
"Get out
"Get out
of it
of it
disgraced
disgraced
and expelled.
and expelled.
Certainly, whoever
Certainly, whoever
follows you
follows you
among them,
among them,
surely, I will fill
surely, I will fill
Hell
Hell
with you
with you
all.
all.