விருந்தினர்
சூரா
சூரா
8
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 8, ஸூரத்துல் அன்ஃபால் (போரில் கிடைத்த வெற்றிப்பொருள்கள்)
8:63
And He (has) put affection
And He (has) put affection
between
between
their hearts.
their hearts.
If
If
you (had) spent
you (had) spent
whatever
whatever
(is) in
(is) in
the earth
the earth
all
all
not
not
(could) you (have) put affection
(could) you (have) put affection
between
between
their hearts,
their hearts,
but
but
Allah
Allah
(has) put affection
(has) put affection
between them.
between them.
Indeed, He
Indeed, He
(is) All-Mighty,
(is) All-Mighty,
All-Wise.
All-Wise.