விருந்தினர்

Quran Academy blog

Для кого Академия Корана?

Для тех, кто хочет научиться читать Коран самостоятельно

Пройдите тест на уровень своих знаний и начните обучение любого уровня.

Вы начинаете обучение с того уровня, на котором находитесь в данный момент: проект рассчитан как на новичков, так и на тех, кто уже долгое время изучает арабский язык и Коран. Все это – абсолютно БЕСПЛАТНО.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ НЕ ПРОСТО ИЗУЧАТЬ, НО И ПОНИМАТЬ ИЗУЧЕННОЕ

Почему 78% учат Коран годами, но так и не знают даже джуза, а 22% заучивают джуз уже на 8 уроке?

Эффективные методы мотивации позволяют усвоить материал быстрее в 3 раза. Различные формы подачи информации и индивидуальный подход позволяют задействовать разные каналы восприятия, делает изучение увлекательным и подстраивает его под твои знания, цели и интересы. Вы наглядно видите достигнутые результаты.

Для тех, кто хочет обучать чтению Корана других и делиться знаниями

Быстрый путь к пониманию Корана через видео-уроки.

Уникальная библиотека аудио, видео и других материалов, подготовленная знатоками Корана, позволяет подобрать материал на интересующую тему. Получайте индивидуальные рекомендации в обучении, в зависимости от ваших навыков, целей и интересов. Интерактивные тренировки помогают усваивать материал в 2 раза легче.

Начните изучение прямо сейчас!

Previous post Next post

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.