விருந்தினர்

Хадис

Аят Курси – свидетельство величия Аллаха

Одним из наиболее известных стихов Корана является аятульКурси – 255 стих главы Корова. Аятуль Курси на русском языке означает "аят Престола, аят Трона". Он получил свое название благодаря упоминанию в нем трона Всевышнего. Существует несколько версий о его причинах ниспослания, но ни одна из них не является достоверной.

30 நவம்பர் 2016
1827

Хадисы - часть наследия Пророка ﷺ

Сунна является неотъемлемой частью исламского вероучения. Она объединяет предания о словах, действиях Пророка ﷺ.  Хадис – предание о словах, делах пророка Мухаммеда ﷺ, молчаливом одобрении или его качествах. Каждый хадис включает в себя иснад и матн.

8 நவம்பர் 2016
1632

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.