விருந்தினர்

Сура Ясин

Тайны суры «Ясин»

Сура «Йа син» («Ясин») – одна из 114 сур Священного Корана, 36-ая глава по счету. Она относится к мекканскому периоду, то есть была ниспослана Пророку Мухаммаду ﷺ во времена, когда он жил в Мекке. «Йэсин» насчитывает 83 аята (главы).

17 அக்டோபர் 2016
8590

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.