விருந்தினர்

Сура

Аят Курси – свидетельство величия Аллаха

Одним из наиболее известных стихов Корана является аятульКурси – 255 стих главы Корова. Аятуль Курси на русском языке означает "аят Престола, аят Трона". Он получил свое название благодаря упоминанию в нем трона Всевышнего. Существует несколько версий о его причинах ниспослания, но ни одна из них не является достоверной.

30 நவம்பர் 2016
1827

Сура Бакара - сущность ислама

Сура Бакара является второй и самой большой главой в Священном писании. Она была ниспослана в Медине, после переселения посланника Аллаха ﷺ. Ее название переводится буквально как “Корова”. Такое название эта величайшая сура получила благодаря преданию о пророке Мусе и корове, заколотой сынами Израиля. Ее поистине называют сущностью ислама, так как в ней упоминается множество знамений и назиданий человечеству, притчей о пророках, а также предписаний, касающихся основных обрядов ислама. Аяты этой суры изобилуют метафорами великого арабского языка и позволяют ощутить мощную энергетику Священного писания. Достаточно того, что аят Аль-Курси является частью этой суры.

23 நவம்பர் 2016
3242

Суры Корана

Священный Коран ниспосылался Пророку Мухаммаду ﷺ посредством ангела Джибриля много веков назад. Коран состоит из сур, а те в свою очередь из отдельных откровений (аятов). Сура в переводе с арабского обозначает "глава". Количество аятов может варьировать от трех в маленьких сурах до почти трехсот аятов в суре Аль Бакара. Все суры начинаются словами «Во Имя Аллаха, Милостивого и Милосердного», кроме единственной - Ат Тауба,в которой говорится о военных действиях (есть еще и другие мнения:

26 அக்டோபர் 2016
2740

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.