விருந்தினர்
சூரா
சூரா
21
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 21, ஸூரத்துல் அன்பியா (நபிமார்கள்)
21:5
Nay,
Nay,
they say,
they say,
"Muddled
"Muddled
dreams;
dreams;
nay,
nay,
he (has) invented it;
he (has) invented it;
nay,
nay,
he
he
(is) a poet.
(is) a poet.
So let him bring us
So let him bring us
a sign
a sign
like what
like what
was sent
was sent
(to) the former."
(to) the former."