விருந்தினர்
சூரா
சூரா
28
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 28, ஸூரத்துல் கஸஸ் (வரலாறுகள்)
28:36
But when
But when
came to them
came to them
Musa
Musa
with Our Signs
with Our Signs
clear,
clear,
they said,
they said,
"Not
"Not
(is) this
(is) this
except
except
a magic
a magic
invented,
invented,
and not
and not
we heard
we heard
of this
of this
among
among
our forefathers."
our forefathers."
our forefathers."
our forefathers."