விருந்தினர்
சூரா
சூரா
2
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 2, ஸூரத்துல் பகரா (பசு மாடு)
2:283
And if
And if
you are
you are
on
on
a journey
a journey
and not
and not
you find
you find
a scribe,
a scribe,
then pledge
then pledge
in hand.
in hand.
Then if
Then if
entrusts
entrusts
one of you
one of you
(to) another
(to) another
then let discharge
then let discharge
the one who
the one who
is entrusted
is entrusted
his trust.
his trust.
And let him fear
And let him fear
Allah,
Allah,
his Lord.
his Lord.
And (do) not
And (do) not
conceal
conceal
the evidence.
the evidence.
And whoever
And whoever
conceals it,
conceals it,
then indeed he
then indeed he
(is) sinful -
(is) sinful -
his heart.
his heart.
And Allah
And Allah
of what
of what
you do
you do
(is) All-Knower.
(is) All-Knower.