விருந்தினர்
சூரா
சூரா
2
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 2, ஸூரத்துல் பகரா (பசு மாடு)
2:94
Say,
Say,
"If -
"If -
is
is
for you
for you
the home
the home
(of) the Hereafter
(of) the Hereafter
with
with
Allah
Allah
exclusively,
exclusively,
from
from
excluding
excluding
the mankind,
the mankind,
then wish
then wish
(for) [the] death,
(for) [the] death,
if
if
you are
you are
truthful."
truthful."