விருந்தினர்
சூரா
சூரா
4
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 4, ஸூரத்துன்னிஸாவு (பெண்கள்)
4:149
If
If
you disclose
you disclose
a good
a good
or
or
you conceal it
you conceal it
or
or
pardon
pardon
[of]
[of]
an evil,
an evil,
then indeed,
then indeed,
Allah
Allah
is
is
Oft-Pardoning,
Oft-Pardoning,
All-Powerful.
All-Powerful.