விருந்தினர்
சூரா
சூரா
4
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 4, ஸூரத்துன்னிஸாவு (பெண்கள்)
4:22
And (do) not
And (do) not
marry
marry
whom
whom
married
married
your fathers
your fathers
of
of
the women
the women
except
except
what
what
has
has
passed before,
passed before,
indeed it
indeed it
was
was
an immorality
an immorality
and hateful,
and hateful,
and (an) evil
and (an) evil
way.
way.