விருந்தினர்
சூரா
சூரா
4
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 4, ஸூரத்துன்னிஸாவு (பெண்கள்)
4:72
And indeed,
And indeed,
among you
among you
(is he) who
(is he) who
lags behind
lags behind
then if
then if
befalls you
befalls you
a disaster
a disaster
he said,
he said,
"Verily
"Verily
(has) favored
(has) favored
Allah
Allah
[on] me
[on] me
[when]
[when]
(that) not
(that) not
I was
I was
with them,
with them,
present."
present."