விருந்தினர்
சூரா
சூரா
5
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 5, ஸூரத்துல் மாயிதா (ஆகாரம் / உணவு மரவை)
5:69
Indeed,
Indeed,
those who
those who
believed
believed
and those who
and those who
became Jews
became Jews
and the Sabians
and the Sabians
and the Christians,
and the Christians,
whoever
whoever
believed
believed
in Allah
in Allah
and the Day,
and the Day,
the Last
the Last
and did
and did
good deeds,
good deeds,
then no
then no
fear
fear
on them
on them
and not
and not
they
they
will grieve.
will grieve.