விருந்தினர்
சூரா
சூரா
7
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 7, ஸூரத்துல் அஃராஃப் (சிகரங்கள்)
7:162
But changed
But changed
those who
those who
wronged
wronged
among them
among them
word
word
other than
other than
(that) which
(that) which
was said
was said
to them.
to them.
So We sent
So We sent
upon them
upon them
torment
torment
from
from
the sky
the sky
because
because
they were
they were
doing wrong.
doing wrong.