விருந்தினர்
சூரா
சூரா
7
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 7, ஸூரத்துல் அஃராஃப் (சிகரங்கள்)
7:31
O Children
O Children
(of) Adam!
(of) Adam!
Take
Take
your adornment
your adornment
at
at
every
every
masjid,
masjid,
and eat
and eat
and drink
and drink
but (do) not
but (do) not
be extravagant.
be extravagant.
Indeed, He
Indeed, He
(does) not
(does) not
love
love
the extravagant ones.
the extravagant ones.