விருந்தினர்
சூரா
சூரா
2
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 2, ஸூரத்துல் பகரா (பசு மாடு)
2:65
And indeed,
And indeed,
you knew
you knew
those who
those who
transgressed
transgressed
among you
among you
in
in
the (matter of) Sabbath.
the (matter of) Sabbath.
So We said
So We said
to them,
to them,
"Be
"Be
apes,
apes,
despised."
despised."