விருந்தினர்
சூரா
சூரா
3
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 3, ஸூரத்துல்ஆல இம்ரான் (இம்ரானின் சந்ததிகள்)
3:165
Or when
Or when
struck you
struck you
disaster,
disaster,
surely
surely
you (had) struck (them)
you (had) struck (them)
twice of it,
twice of it,
you said,
you said,
"From where
"From where
(is) this?"
(is) this?"
Say,
Say,
"It
"It
(is)
(is)
from
from
yourselves."
yourselves."
Indeed,
Indeed,
Allah
Allah
(is) on
(is) on
every
every
thing
thing
All-Powerful.
All-Powerful.