விருந்தினர்
சூரா
சூரா
8
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 8, ஸூரத்துல் அன்ஃபால் (போரில் கிடைத்த வெற்றிப்பொருள்கள்)
8:10
And not
And not
(it was) made
(it was) made
(by) Allah
(by) Allah
but
but
good tidings
good tidings
and so that might be at rest
and so that might be at rest
with it
with it
your hearts.
your hearts.
And (there is) no
And (there is) no
[the] victory
[the] victory
except
except
from
from
[of]
[of]
Allah.
Allah.
Indeed,
Indeed,
Allah
Allah
(is) All-Mighty,
(is) All-Mighty,
All-Wise.
All-Wise.